Αντιμετώπιση δυσκολιών στην μελέτη και ο ρόλος του γονέα